• 21.5.2015 – Komunikačno-pragmatický posun v lingvistike slovenského posunkového jazyka – tu
 • 21.5.2015 – Špecifický posunok a frazéma – tu
 • 21.5.2015 – Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v základnej škole – tu
 • 21.5.2015 – Listy pre rodičov sluchovo postihnutých detí – tu
 • 25.3.2015 – Centrum poskytovania tlmočníckych služieb sluchovo postihnutým – tu
 • 25.3.2015 – Tlmočnícka služba a osobná asistencia z môjho pohľadu – tu
 • 25.3.2015 – Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící – tu
 • 25.3.2015 – Online tlumočnická služba pro neslyšící – tu
 • 25.3.2015 – Neslyšící lidé mohou využívat tlumočení online přes internet – tu
 • 25.3.2015 – Súdne tlmočenie v legislatíve a v praxi – tu
 • 25.3.2015 – Čo by mal vedieť tlmočník slovenského posunkového jazyka z pohľadu nepočujúcej mladšej generácie? – tu
 • 25.3.2015 – Tlmočenie v Televíznych správach – tu
 • 25.3.2015 – Tlmočenie študentom so sluchovým postihnutím na vysokej škole – tu
 • 25.3.2015 – Problematika osobnej asistencie – tu
 • 25.3.2015 – Osobná asistencia nad 65 rokov? – tu
 • 25.3.2015 – Počítač a internet – brána ku komunikácii, informáciám a vedomostiam pre osoby so sluchovým postihnutím – tu
 • 25.3.2015 – Práca s počítačom – tu
 • 25.3.2015 – Vytvorenie centra služieb a profesijného poradenstva pre osoby so sluchovým postihnutím – tu
 • 25.3.2015 – Prieskum úrovne národných asociácií nepočujúcich – tu
 • 25.3.2015 – Náš – jej jazyk a naša vzájomná komunikácia – tu