Poradenstvá

Zoznam zariadení a organizácií poskytujúcich špeciálno-pedagogické, pedagogicko-psychologické poradenstvo a informácie súvisiace s ďalšou odbornou pomocou rodičom detí so zdravotným znevýhodnením – tu

Iné inštitúcie

 1. Zariadenie rodinného typu pre mládež s hluchoslepotou:
majak

 1. Detský domov pre deti so sluchovým postihnutím:
 1. Inštitúcia pre dospelých aj so sluchovým postihnutím:
 • „Svetlo“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, Olichov, 951 87 Volkovce, web: www.zssolichov.sk
olichov

 1. Múzeum špeciálneho školstva aj o osobách so sluchovým postihnutím:
 • Múzeum špeciálneho školstva ÚIPŠ, Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, web: www.msslevoca.sk
muzeum

 1. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na univerzite:
 • Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, web: www.cezap.sk
FMFaI

 1. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím:
 1. Školský internát pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu v Kremnici
 • Školský internát pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu v Kremnici, Sama Chalupku 286/21, Kremnica, web: www.nasinternat.wbl.sk
internat