Predstavíme Vám knižné publikácie, ktoré vydali občianske združenia Nepočujúcich a pre osoby s poruchou sluchu a sú k dispozícii na predaj, prípadne na stiahnutie.Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska

Košút Jaroslav – Košútová Mária – Tarcsiová Darina: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči 3
rukovat

V knihe sa píše o tlmočníkovi ako nezastupiteľnému pomocníkovi nepočujúcich osôb, ako aj informuje zo sociálnej oblasti. Ďalšia časť je zameraná na tlmočnícke služby. Nechýbajú tu ani prílohy – zákony a vyhlášky.

Cena: dohodou

Tarcsiová Darina a kol.: Sluchové postihnutie vo vyššom veku (2005)
spvovysom

Kniha prináša informácie z oblastí medicíny, komunikácie, predpisov, legislatívy, kompenzačných pomôcok, ktoré ovplyvňujú život ľudí so sluchovým postihnutím vo vyššom veku.

Cena: dohodou

Košútová Mária: Sluchové postihnutie od A po Z (2007)
spodapoz

Ide o prvý slovník svojho druhu na Slovensku, ktorý je spracovaný ako súbor informácií a pojmov z oblasti problematiky sluchového postihnutia a súvisiacich oblastí. Pojmy sú v slovníku zoradené podľa abecedy. Jednotlivé výrazy sú vysvetlené, aj s odkazom na publikáciu alebo www stránku, kde sa dá o nich získať viac informácií. Ide o výrazy z oblasti sociálnej práce, sociálneho poistenia, sociálnej pomoci, zamestnanosti, špeciálnej pedagogiky, histórie a diania v hnutí sluchovo postihnutých, kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, práva, mimovládnych organizácií a pod. V slovníku sú tiež zaradené rôzne svetové a európske dokumenty, medzinárodné organizácie, slovenské organizácie pôsobiace v oblasti sluchového postihnutia. Publikácia je doplnená fotografiami, obrázkami, znázornením niektorých pomôcok, ako aj inými zaujímavosťami v texte, ale aj v prílohe.

Cena: dohodou

V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: atlprenes@gmail.com.


Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka

Rôzne publikácie o teórii posunkového jazyka nielen pre tlmočníkov posunkového jazyka (2008) si môžete nájsť tu.


Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského

Anna Šmehilová a kol.: Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku (2012)
slovnik SP v PJ

Podrobnejšie informácie o knihe nájdete tu.

Cena: 10 € /+ poštovné a balné: 3 €/

Anna Šmehilová a kol.: Osobná asistencia verzus tlmočnícka služba (2012)
OA x TS

Podrobnejšie informácie o knihe nájdete tu.

Cena: 7 € /+ poštovné a balné: 3 €/

Anna Šmehilová: Možnosti zamestnanosti občanov so sluchovým postihnutím po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (2010)
moznost_zamestnanie

Podrobnejšie informácie o knihe nájdete tu.

Cena: 10 € /+ poštovné a balné/

Anna Šmehilová: Školské posunky I. (2011)
skolskeposunky1

Podrobnejšie informácie o zborníku nájdete tu.

Cena: 6 € /+ poštovné a balné/

Anna Šmehilová (Ed.): Manuál medzinárodného posunkovania (2011)
effeta_manual

Podrobnejšie informácie o zborníku nájdete tu.

Cena: 5 € /+ poštovné a balné/

Anna Šmehilová ml. – Linda Svoradová: Medzinárodné posunky
effeta_medzinarodne

V knižke „Medzinárodné posunky“ sú v každej lekcii obrázkami vyjadrené medzinárodné posunky a ku každému posunku je priradený jeho slovenský a anglický význam s anglickou výslovnosťou. Tento knižný slovník obsahuje medzinárodné posunky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v medzinárodnej posunkovej komunikácii nepočujúcich vo svete.

Obsah knihy:
• Úvod
• 1. lekcia (Jednoručná prstová abeceda)
• 2. lekcia (Čas)
• 3. lekcia (Čísla)
• 4. lekcia (Ľudia)
• 5. lekcia (Komunikácia)
• 6. lekcia (Kultúra)
• 7. lekcia (Škola)
• 8. lekcia (Šport)
• 9. lekcia (Krajiny)

Cena: 8 € /+ poštovné a balné: 3 €/

Šmehilová Anna – Šmehilová Anna: Základy posunkového jazyka nitrianskeho regiónu 1
zakladypj1

Kniha je akýmsi slovníkom posunkov a posunkových spojení 6 lekcií. Napríklad pozdravy, otázky a odpovede, ľudia a rodina, životné situácie, doprava, zdravotníctvo, čas a podobne. Na konci jednotlivých lekcií je vždy opakovanie, kde sú zadané úlohy.

Cena: 6 € /+ poštovné a balné: 3 €/

Šmehilová Anna – Šmehilová Anna: Základy posunkového jazyka nitrianskeho regiónu 2
zakladypj2

Slovník obsahuje 7 lekcií. Lekcie sú zamerané na posunky zo sociálnej oblasti, na témy ako ľudia a rodina, potraviny, zemepis a farby, príroda a zvieratá, inštitúcie a povolania a posunky z náboženskej oblasti.

Cena: 6 € /+ poštovné a balné: 3 €/

I. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre
zbornik1

Zborník je súhrnom z festivalu kultúry nepočujúcich, ktorý sa konal v roku 2000, fotky z dramatických predstavení, výtvarného umenia. Sú tu aj články príspevkov zo seminára na tému Kultúra nepočujúcich.

Cena: dohodou

IV. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre
zbornik4

Zborník je súhrnom z festivalu kultúry nepočujúcich, ktorý sa konal v roku 2000, fotky z dramatických predstavení, výtvarného umenia. Sú tu aj články príspevkov zo seminára na tému Kultúra nepočujúcich.

Cena: dohodou

V. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre
zbornik5

Zborník je súhrnom z festivalu kultúry nepočujúcich, ktorý sa konal v roku 2000, fotky z dramatických predstavení, výtvarného umenia. Sú tu aj články príspevkov zo seminára na tému Kultúra nepočujúcich.

Cena: dohodou

V prípade záujmu si môžete slovník vyzdvihnúť na adrese: EFFETA – stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra alebo si môžete objednať e-mailom: effeta@effeta.sk.


Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Axelrod Cyril: Za svetlom v tichu a tme
svetlo_tma_ticho

Cyril Axelrod sa narodil ako nepočujúci Žid, ale stal sa katolíckym kňazom. Rozprávať začal až ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť jazykov. V mladosti postupne prišiel o zrak.

Cena: 4 €

Wolganga Römera: Sila mojej viery
silaviery

Knižka od W. Romera, nemeckého farára, ktorý sa venoval nepočujúcim a nevidiacim. KCNS túto knihu prekladal. Je to kniha určená nepočujúcim, ktorí majú problémy rozumieť zložitým teologickým pojmom a tým aj pomáha lepšie porozumie? katolíckej viere.

Cena: 4 €

V prípade záujmu si môžete vyzdvihnúť na adrese: KCNS, Kapitulská 21, Banská Bystrica alebo KCNS, Nám. SNP 11, 813 13 Bratislava si môžete objednať e-mailom: kcnsbb@gmail.com, kcnsba@gmail.com.


Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich

Vojtechovská Veronika: Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku (2011)
priezviska_kniha

Obsah knihy: tu. V prípade záujmu o kúpu knihy si môžete objednať tu.

Cena: 4 € /+ poštovné a balné: 3 €/

Vojtechovský Roman: Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich (2011)
kultura

Obsah knihy: tu. V prípade záujmu o kúpu knihy si môžete objednať tu.

Cena: 10 € /+ poštovné a balné: 3 €/

Vojtechovský Roman – Vojtechovská Veronika: Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku (2012)
specifickeposunky

Obsah knihy a DVD: tu. V prípade záujmu o kúpu knihy si môžete objednať tu.

Cena: 13 € /+ poštovné a balné: 3 €/Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Rôzne publikácie o osobách so zdravotným postihnutím si môžete stiahnuť tu.


Samosato

Pavol Beňo, Silvia Capíková: Teoretické, praktické a právne aspekty komunikácie s pacientom a klientmi s postihnutím sluchu (2013)
teoria_beno

Obsah knihy: tu. V prípade záujmu o kúpu knihy si môžete objednať e-mailom: eshop@myslim.sk.

Cena: 8 € /+ poštovné a balné: 3 €/Spolok nepočujúcich pedagógov

Vojtechovská Veronika: Črepiny hluchoty (2015)
crepiny_hluchoty_obalka

Kniha “Črepiny hluchoty” (2015, 154 s.), ktorej autorkou je 30-ročná nepočujúca Veronika Vojtechovská. Prečo autorka zvolila názov Črepiny hluchoty? Tento metaforický zvrat má vyjadrovať zámer a úlohu publikácie. Tak ako rozbitá váza, ktorej črepiny znovu zlepíme, zostane navždy poznačená, takisto nepočujúci sú svojou poruchou navždy ovplyvnení. Napriek tomu takáto váza môže naďalej plniť svoj účel a zachováva si svoju krásu, iba iným spôsobom. Rovnako aj nepočujúci žijú plnohodnotné životy, ale ich svet a prežívanie sa v mnohom odlišuje od toho nášho. Tieto rozdiely sú potom príčinou vzniku predsudkov, neporozumenia, diskriminácie a vylúčenia nepočujúcich zo spoločnosti. Táto publikácia má teda za úlohu priblížiť nám, život nepočujúcich a pokiaľ to bude možné, naše odlišné svety zblížiť a prispieť k väčšej tolerancii a pochopeniu zo strany počujúcich. Publikácia pozostáva zo 60 rôznych príbehov spojených s ilustráciami. Obsah publikácie: tu

Cena: 6,99 € V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: snepeda@gmail.com.

Vojtechovský Roman (ed.): Dramatická výchova a sign writing ako prostriedky vo výchove a vzdelávaní sluchovo postihnutých (2007)
obal4

Tento zborník je súborom príspevkov samotnej tvorby autorov a príspevkov zo seminára Dramatická výchova a čo ďalej? a workshopu SignWritting, ktoré organizoval Spolok nepočujúcich pedagógov v Bratislave. V prvej časti nájdeme príspevky o problematike dramatickej výchovy, pretože vieme, že prostredníctvom dramatickej výchovy má dieťa možnosť plnohodnotne sa rozvíjať. Dieťa formou dramatických hier a prvkov dokáže lepšie vnímať a prežívať. V druhej časti sa môžete oboznámiť s niečim doposiaľ na Slovensku nezaužívaným. Je to SignWritting – posunkopis. V zborníku sa dozviete, čo to presne znamená a ako sa to používa v praxi. Môžete sa prostredníctvom toho aj sami sa naučiť. Obsah zborníka: tu

Cena: 1,49 € V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: snepeda@gmail.com.

Vojtechovský Roman (ed.): Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno-vzdelávacom procese (2007)
obal3

Zborník vám ponúka súhrn príspevkov, ktoré sú zmerané na problematiku, ktorá je aktuálna nielen u nás ale i vo svete. Počet pedagógov so sluchovým postihnutím stále rastie nielen vo svete ale i u nás. V zborníku dočítate okrem iného aj o významných pedagógoch, ktorí v minulosti pôsobili ako aj o počte a pôsobení pedagógov so sluchovým postihnutím na Slovensku. Zborník obsahuje aj mnoho ilustrácií, čo zlepšuje pestrosť tohto zborníka. Obsah zborníka: tu

Cena: 1,49 € V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: snepeda@gmail.com.

Vojtechovský Roman (ed.): Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom (2007)
obal1

58-stranová knižka dáva teoretické pohľady ako sa žije n/Nepočujúcim. Vysvetľuje v nej aj odlišné pojmy nepočujúci a Nepočujúci, oboznamuje s komunitou a kultúrou Nepočujúcich. Môžeme sa oboznámiť aj s osobnými skúsenosťami a životom 11 n/Nepočujúcich. Píšu v ňom o svojom prežívaní, o úspechoch i prekážkach a dávajú svoje životné rady rodičom nepočujúcich detí. Ďalej v tejto knižke získame informácie o kochleárnych implantátoch a ich aspektoch z rôzneho pohľadu. Obsah zborníka: tu

Cena: 1,99 € V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: snepeda@gmail.com.

Vojtechovský Roman – Holubová Veronika – Gálová Denisa: Tichou rukou písané (2008)
tichourukou

Prečo vznikla táto kniha? V tejto knihe si môžete prečítať rozprávky, básne, poviedky a komiksy. Nájdete v nej nepočujúcich hrdinov a príbehy zo života nepočujúcich. Táto kniha vám môže pomôcť prežívať niečo krásne pri čítaní príbehov, ktoré sú blízke vám. Môže vám pomôcť rozvíjať kultúru nepočujúcich a vzťah k čítaniu, ktoré je pre vás nesmierne dôležité. Obsah knihy: tu

Cena: 3,30 € V prípade záujmu je možné si objednať e-mailom: snepeda@gmail.com.


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Juhásová Andrea – Šmehilová Anna – Ajdariová Petra: Sociálna rehabilitácia osôb so zdravotným postihnutím (2012)
UKF NR

Obsah knihy: tu. V prípade záujmu o kúpu knihy si môžete kúpiť v predajni Univerzity Konštantína Filozofa, nachádza sa na ulici s názvom Trieda Andreja Hlinku 1 v Nitre alebo možnosť objednania na dobierku cez e-shop.

Cena: 10,30 €