Ako je posunkový jazyk spracovaný v mozgu?

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. Jak je znakový jazyk zpracováván v mozgu. Infozpravodaj, roč. 18, 2010, č. 1, s. 24–25.

Dejiny výskumu posunkového jazyka u nás a v zahraničí

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Infozpravodaj, roč. 17, 2009, č. 1, s. 14–15.

Fonetika a fonológia posunkového jazyka

 • BÍMOVÁ, P. Fonetika a fonologie znakového jazyka. Bádání o jazycích a literaturách, 2002, s. 193–195. Dostupné z WWW: <http://ds.fox1.cz/?…>.

Heslár pre tvorbu výkladového slovníka odboru český jazyk a literatúra pre študentov so sluchovým postihnutím v Hradci Králové

 • KÖRBEROVÁ, Z. Heslář pro tvorbu výkladového slovníku oboru český jazyk a literatura pro studenty se sluchovým postiţením v Hradci Králové. Brno, 2010. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…_Kralove.pdf>. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Radka Horáková.

Ikonicita a arbitrárnosť v posunkovom jazyku

 • TARCSIOVÁ, D. Ikonicita a arbitrárnosť v posunkovom jazyku. Jazykovedný časopis, 2005, roč. 56, č. 2, s. 127–132. Dostupné z WWW: <www.juls.savba.sk/…jc2005_2.pdf>.

Interpretácia výskumu komparácie posunkovej zásoby slovenského a českého posunkového jazyka pre oblasť rodina

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Interpretácia výskumu komparácie posunkovej zásoby slovenského a českého posunkového jazyka pre oblasť rodina. In Rara avis : Zborník z IX. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava : FF UCM, 2012. s. 253 –264.

Jazyk nepočujúcich

Jazyk posunkový – jazyk prirodzený

 • BÍMOVÁ, P. Jazyk znakový – jazyk přirozený. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2–3, s. 100 – 103. Dostupné z WWW: <http://ds.fox1.cz/?…>.

Jazykové systémy počujúcich a nepočujúcich

Jazyk nie sú len slová. Rozhovor s Alenou Macurovou

 • LAVIČKOVÁ, B. – ŠKRABAL, M. Jazyk nejsou jenom slova. Rozhovor s Alenou Macurovou. Literární obtýdeník Tvar, roč. 20, č. 15, s. 1, 4–5. Dostupné z WWW: <http://www.itvar.cz/…009-143.html>.

Jazyky v komunikácii českých nepočujúcich: český posunkový jazyk a písaná čeština

 • MACUROVÁ, A. Jazyky v komunikaci českých neslyšících: český znakový jazyk a psaná čeština. In: Vzdělávání sluchově postižených [zborník – CD-ROM]. Praha : MŠMT, 2006.

Jazyky nepočujúcich

Je jazykoveda posunkového jazyka v úpadku či v prebudení?

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Je jazykoveda posunkového jazyka v úpadku či v prebudení? Infonep, 2008, roč. 2, č. 5, s. 16–17.

Komunikácia s osobami so sluchovým postihnutím prostredníctvom posunkového jazyka

 • LANGER, J. Komunikace s osobami se sluchovým postižením prostřednictvím znakového jazyka. In LUDÍKOVÁ, L. Specifika komunikace osob se zdravotním postižením [zborník]. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. Dostupné z WWW: <http://www.uss.upol.cz/…munikace.pdf>.

Komunikačno-pragmatický posun v lingvistike slovenského posunkového jazyka

 • ARVENSISOVÁ, M. Komunikačno-pragmatický posun v lingvistike slovenského posunkového jazyka. Sociolingvistická štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 2015.

Ktorý termín sa má používať – posunková reč alebo (slovenský) posunkový jazyk?

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Ktorý termín sa má používať – posunková reč alebo (slovenský) posunkový jazyk? Infonep, 2009, roč. 3, č. 9–10, s. 42–43.

Ku štandardizácii posunkových jazykov

 • MLADOVÁ, P. Ke standardizaci znakových jazyků. Infozpravodaj, roč. 15, 2007, č. 2, s. 20.

Ľudský mozog a posunkový jazyk

 • ŠMÍDOVÁ, M. Lidský mozek a znakový jazyk. Infozpravodaj, roč. 10, 2002, č. 3–4, s. 8–9.

Medzinárodné sympózium: „Vzdelávanie prostredníctvom posunkového jazyka“

 • Medzinárodné sympózium „Vzdelávanie prostredníctvom posunkového jazyka“. Myslímovinky [online]. 2011, roč. 2, č. 9, s. 18–20. Dostupné z WWW: <www.myslim.sk/…ovinky13.pdf>.

Metodika pre automatizovanú tvorbu slovníka posunkového jazyka

 • KANIS, J. – HRÚZ, M. – CAMPR, P. Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka. [online]. [cit. 2012–12–20]. Dostupné z WWW: < http://www.kky.zcu.cz/…_Metodikapro>.

Nemanuální faktory českého znakového jazyka jako součást komunikace mezi žáky se sluchovým postižením a pedagogem

 • KUČERA, Pavel. Nemanuální faktory českého znakového jazyka jako součást komunikace mezi žáky se sluchovým postižením a pedagogem. Špeciálny pedagóg: Časopis pre špeciálnopeda­gogickú teóriu a prax [online]. 2014, roč. 3, č. 2: 70–78 s. [cit. 2015–06–11]. ISSN 1338–6670. Dostupné na: <http://ksp.pf.unipo.sk/…%8D_%202.pdf>.

Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku. In Rara avis : Zborník z VII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava : FF UCM, 2010. s. 139–144. Dostupné z WWW: <http://ksjl.ff.ucm.sk/…rara10v2.pdf>.

On-line slovník posunkového jazyka – prístup cez internet

 • KANIS, J. On-line slovník znakového jazyka přístup přes internet. In: Www.helpnet.cz: Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. 29.3.2012 [cit. 2012–04–11]. Dostupné z WWW: <www.helpnet.cz/…evky/52457-3>.

Osvojovanie posunkového jazyka nepočujúcimi deťmi

 • PULCOVÁ, Z. Osvojování znakového jazyka neslyšícími detmi. Brno, 2011. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…9557/pedf_b/>. Bakalárska práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Radka Horáková.

Osvojovanie si posunkového jazyka ako primárneho jazyka u nepočujúcich de­tí

 • TARCSIOVÁ, D. Osvojovanie si posunkového jazyka ako primárneho jazyka u nepočujúcich detí. In Efeta-otvor sa 2000. Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami [zborník]. Bratislava : PdF UK, 2001. s. 170–174.

Pomenovanie „posunkový jazyk“ alebo znakový jazyk" od Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra

 • VANČOVÁ, I. Pomenovanie „posunkový jazyk“. Osobný email. (27.10.2008)

Postavenie posunkového jazyka na Masarykovej univerzite

Posunková reč sa v regiónoch líši, iná je v Košiciach a iná v Bratislave

Posunkové jazyky komunít a domorodcov

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Posunkové jazyky komunít a domorodcov. Myslímovinky [online], 2010, roč. 1, č. 8, s. 3–6. Dostupné z WWW: <www.myslim.sk/…movinky3.pdf>.

Posunkový jazyk, tlmočníctvo a vizualizácia na vysokých školách z pohľadu Masarykovej univerzity

 • KUČERA, P. – PEŇÁZOVÁ, D. – PEŇÁZ, P. Znakový jazyk, tlumočnictví a vizualizace na vysokých školách z pohledu Masarykovy univerzity. In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. Dostupné z WWW: <http://proplnyzivot.osu.cz/…/sbornik.pdf#…>.

Posunkový jazyk a jeho rola v rozvoji osobnosti dieťaťa s ťažkým sluchovým postihnutím

 • LANGER, J. Znakový jazyk a jeho role v rozvoji osobnosti dítěte s težkým sluchovým postižením. E-Pedagogium [online], 2010, č. 2, s. 467–472. Dostupné z WWW: <http://www.upol.cz/…imoradne.pdf#…>.

Posunkový jazyk ako prostriedok komunikácie medzi učiteľom a žiakom

Posunkový jazyk alebo znakový jazyk – je to dilema? Nie!

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Posunkový jazyk alebo znakový jazyk – je to dilema? Nie! Infonep, 2009, roč. 3, č. 11–12, s. 24.

Posunkový jazyk na javisku

 • MIKOTOVÁ, Z. Znakový jazyk na jevišti. In: V. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre [zborník]. Nitra : Effeta – stredisko sv. F. Saleského, 2008. s. 137–139.

Posunkový jazyk u austrálskych počujúcich

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Posunkový jazyk u austrálskych počujúcich. Infonep, 2009, roč. 3, č. 2, s. 12.

Posunkový jazyk v oblasti sexuality na príklade pohlavného styku

 • MARKOVÁ, D. – ŠMEHILOVÁ, A. – LUKŠÍK, I. Posunkový jazyk v oblasti sexuality na príklade pohlavného styku. In MARKOVÁ, D. (ed.). Sexuality III. : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. s. 50–62.

Prínos elektronických výučbových pomôcok a slovníkov posunkového jazyka

 • LANGER, J. Přínos elektronických výukových pomůcek a slovníků znakového jazyka. In Vzdělávání sluchově postižených [zborník – CD-ROM]. Praha : MŠMT, 2006.

Problematika výučby českého posunkového jazyka u počujúcich

 • NOVÁKOVÁ, Veronika. Problematika výuky českého znakového jazyka u slyšících. Brno, 2012. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…lysicich.pdf>. Bakalárska práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Radka Horáková.

Skúšame, čo všetko nám poskytne. Rozhovor so Zuzanou Hájkovou o poézii v českom posunkovom jazyku

 • LAVIČKOVÁ, B. – ŠKRABAL, M. Zkoušíme, co všechno nám nabízí. Rozhovor se Zuzanou Hájkovou o poézii v českém znakovém jazyce. Literární obtýdeník Tvar, roč. 20, č. 15, s. 9. Dostupné z WWW: <http://www.itvar.cz/…009-143.html>.

Slovenský posunkový jazyk

Smernice o postavení posunkového jazyka a ďalších komunikačných systémov sluchovo postihnutých na Masarykovej univerzite

 • Směrnice o postavení znakového jazyka a dalších komunikačních systémů sluchově postižených na Masarykově univerzitě. [online]. [cit. 2012–05–10]. Dostupné z WWW: <http://www.teiresias.muni.cz/…ice-czj.html>.

Status qou a perspektíva prirodzeného posunkového jazyka

 • CSONKA, Š. Status qou a perspektíva prirodzeného posunkového jazyka. In Efeta-otvor sa 2000. Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Bratislava : PdF UK, 2001. s. 143–148.

Stratený svet

 • TOMEK, L. Ztracený svět. Gong (český), 2007, roč. 36, č. 7–8, s. 18–19.

Špecifický posunok a frazéma

 • ARVENSISOVÁ, M. Špecifický posunok a frazéma. Štúdia. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 2015.

Tvorba DVD-kníh v posunkovom jazyku. Od idey k predmetu: ako to robíme?

 • HOURIEZ, S. – CANICA, E. Tvorba DVD-kníh v posunkovom jazyku. Od idey k predmetu: ako to robíme? In V. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre [zborník]. Nitra: Effeta – stredisko sv. F. Saleského, 2008. s. 139–141.

V čom sa líši slovenský posunkový jazyk od posunkovanej slovenčiny?

 • VOJTECHOVSKÝ, R. V čom sa líši slovenský posunkový jazyk od posunkovanej slovenčiny? Infonep, 2010, roč. 4, č. 1, s. 13.

V Maďarsku bol parlamentom schválený najucelenejší zákon o posunkovom ja­zyku

 • FÖLDES, D. V Maďarsku bol parlamentom schválený najucelenejší zákon o posunkovom jazyku. Infonep, 2009, roč. 3, č. 11–12, s. 13.

Varianty posunkového jazyka

Využitie posunkového jazyka u detí s KI

 • JUNGWIRTHOVÁ, I. Využití znakového jazyka u dětí s KI. In Vzdělávání sluchově postižených [zborník – CD-ROM]. Praha : MŠMT, 2006.

Využitie SignWritinhu v Českej republike

 • PETRATUROVÁ, Ž. Využití SignWritingu v České republice. Brno, 2011. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…7168/pedf_b/>. Bakalárska práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Radka Horáková.

Využitie SignWritinhu vo výučbe posunkového jazyka

 • PADĚLKOVÁ, J. Využití SignWritingu ve výuce znakového jazyka. Brno, 2012. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…1265/pedf_m/>. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Lenka Hricová.

Výskum informovanosti a uvedomenia posunkového jazyka u žiakov so sluchovým postihnutím

 • HANÁKOVÁ, A. – POTMĚŠIL, M. – POTMĚŠILOVÁ, P. – VÍTOVÁ, J. Výzkum informovanosti a uvědomění znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením [online] [cit. 2011–06–14]. Dostupné z WWW: <http://www.upol.cz/…imoradne.pdf>.

Výskum komunikácie nepočujúcich. Český posunkový jazyk

 • MACUROVÁ, A. – HOMOLÁČOVÁ, I. – PTÁČEK, V. Výzkum komunikace neslyšících. Český znakový jazyk [online]. Praha : Filozofická fakulta UK, 2007. Dostupné z WWW: <http://ucjtk.ff.cuni.cz/…ie_SaFZJ.pdf>.

Vývoj posunkového jazyka na Slovensku mal svoje opodstatnenie?

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Vývoj posunkového jazyka na Slovensku mal svoje opodstatnenie? Bratislava : 2008.

Vývoj posunkového jazyka u nepočujúcich detí

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. Vývoj znakového jazyka u neslyšících dětí. Infozpravodaj, 2006, roč. 14, č. 2. Dostupné z WWW: <http://ruce.cz/…ysicich-deti>.

Výzva WFD pre okamžité ukončenie vynúteného procesu zjednotenia všetkých posunkových jazykov v arabskom regióne

 • Výzva WFD pre okamžité ukončenie vynúteného procesu zjednotenia všetkých posunkových jazykov v arabskom regióne. Infonep, 2009, roč. 3, č. 7–8, s. 43–44.