Ako pristupovať k nepočujúcim, aby sme im skutočne pomohli

 • JANÁKOVÁ, D. Jak přistupovat k neslyšícím, abychom jim skutočně pomohli. In JANÁKOVÁ, D. Metodický průvodce na pomoc neslyšícím, nedoslýchavým a nevidomým studentům a jejich učitelům ve studiu a výuce anglického jazyka. Praha : Univerzita Karlova, 2006. Dostupné z WWW: <http://jc.ff.cuni.cz/…%20cesky.pdf>.

Bez slov

Bilingvizmus alebo semilingvizmus

Čo je to bilingvizmus? Koľko rečí vieš?

Dieťa so sluchovým postihnutím v rodine

Dôležité je byť bilingválna: mať posunkový jazyk i češtinu. Rozhovor s Annou a Máriou Pangrácovými

Identifikácia a analýza informačných a vzdelávacích potrieb rodičov detí so sluchovým postihnutím vzdelávaných v integrovaných podmienkach

 • SUROVÁ, A. – TARCSIOVÁ, D. Identifikácia a analýza informačných a vzdelávacích potrieb rodičov detí so sluchovým postihnutím vzdelávaných v integrovaných podmienkach. E-pedagogium [online]. 2010, č. 2, s. 484–498. Dostupné z WWW: <http://www.upol.cz/…imoradne.pdf#…>.

Integrácia sluchovo postihnutých do spoločnosti – osobné svedectvo

 • HEFTY, M. Integrácia sluchovo postihnutých do spoločnosti – osobné svedectvo [on-line]. 2004 [cit.2012–05–02]. Dostupné z WWW: <http://ocim.raro.name/prednasky.htm>.

Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v základnej škole

 • DOMANCOVÁ, Iris. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v základnej škole. Štátny pedagogický ústav [online]. [cit. 2015–05–13]. Dostupné na: www.statpedu.sk/…0so%20sp.pdf

Jazyk a gramotnosť u sluchovo postihnutých

Jazykové uvedomenie žiakov základných škôl pre sluchovo postihnutých

 • KABELÁČOVÁ, J. Jazykové uvědomění žáků základních škol pro sluchově postižené. Brno, 2011. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…0473/pedf_m/>. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Radka Horáková.

Je čítanie pre amerických žiakov dôležité?

 • VOJTECHOVSKÝ, R. Je čítanie pre amerických žiakov dôležité? Infonep, 2008, roč. 2, č. 7–8, s. 20–21.

Kurz komunikácie so sluchovo postihnutými

Listy pre rodičov sluchovo postihnutých detí

 • STANKOVÁ, Viera (překl.). 2005. Listy pre rodičov sluchovo postihnutých detí [online]. Banská Bystrica: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie [cit. 2015–05–13]. Dostupné z WWW: <http://www.cpppap.svsbb.sk/…nepocuje.pdf>.

Manažment v poradenstve u klientov so sluchovým postihnutím

Manuál základných postupov jednania pri kontakte so študentom so sluchovým postihnutím na vysokej škole

 • DOLEŽALOVÁ, L. Manuál základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postiţením na vysoké škole. Brno, 2009. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…al_final.pdf>. Dizertačná práca. Masarykova univerzita.

Mám stratu 96% a môžem telefonovať

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. – JUNGWIRTHOVÁ, I. Mám ztrátu 96% a mohu telefonovat. Infozpravodaj, 2010, roč. 18, č. 4, s. 9.

Metódy výučby odborného predmetu strednej školy pre sluchovo postihnutých z pohľadu pedagóga so sluchovým postihnutím

 • JORDA, D. Metody výuky odborného předmětu střední školy pro sluchově postižené z pohledu pedagoga se sluchovým postižením. Brno, 2010. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…7700/pedf_b/>. Bakalárska práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Lenka Hricová.

Naozaj je to tam napísané?

Niekoľko poznámok k uplatneniu nepočujúcich pedagógov v procese bilingválnej výchovy a vzdelávania nepočujúcich ži­akov

 • CHVÁTALOVÁ, P. Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů bilingvální výchovy a vzdělávaní neslyšících žáků. [online]. 26.3.2012. Dostupné z WWW: <http://ruce.cz/…y/pdf/13.pdf>.

Počuť očami

Povedomie počujúcich pedagógov základných škôl pre sluchovo postihnutých v Českej republike o kultúre Nepočujúcich

 • BOGNER, T. Povědomí slyšících pedagogů základních škol pro sluchově postižené v České republice o kultuře Neslyšících. Brno, 2011. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…0605/pedf_m/>. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Radka Horáková.

Pracovníci škôl pre sluchovo postihnutých a posunkový jazyk – správa z výskumného projektu

 • LANGER, J. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk – zpráva z výzkumného projektu. In Vzdělávání sluchově postižených [zborník] [CD-ROM]. Praha : MŠMT, 2006.

Právo nepočujúceho dieťaťa vyrastať dvojjazyčne

Rodinné čítanie u malých nepočujúcich detí

Rozvoj jazyka a komunikácie u malých detí

 • KRATOCHVÍLOVÁ, K. Rozvoj jazyka a komunikace u malých dětí. Infozpravodaj, 2009, roč. 17, č. 1, s. 25–26.

Seminár: Job Open with Sign Language – doplňujúci kurz pre školiteľa mechatroniky

Sociolingvistické a pragmatické aspekty výučby češtiny ako cudzieho jazyka pre českých nepočujúcich

 • KOMORNÁ, M. Sociolingvistické a pragmatické aspekty výuky češtiny jako cizího jazyka pro české neslyšící. Infozpravodaj, 2008, roč. 16, č. 2, s. 16–18.

Špeciálnopeda­gogická starostlivosť a integrované vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím

 • DOMANCOVÁ, I. Špeciálnopeda­gogická starostlivosť a integrované vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím. Humanita Plus, 2006, č. 8, s. 6–7. Dostupné z WWW: <http://www.shr.sk/…/P200608.pdf>.

Špecifické aspekty včasnej sociálnej integrácie detí so sluchovým postihnutím

 • KROČANOVÁ, Ľubica. Špecifické aspekty včasnej sociálnej integrácie detí so sluchovým postihnutím. In: HUTYROVÁ, Miluše (ed.). Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 [cit. 2015–06–11]. ISBN 978–80–244–3930–3. Dostupné z WWW: <http://www.contexo.cz/…va%201.6.pdf>.

Študenti so SP na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Tabu v tabu

Titulkované programy a vzdelávanie sluchovo postihnutých

 • TARCSIOVÁ, D. – SCHMIDTOVÁ, M. – GUŠTAFÍKOVÁ, K. Titulkované programy a vzdelávanie sluchovo postihnutých. In OBSELKOVÁ, Z. – VATOLÍK, V. – ROLLEROVÁ, A. Retrospektíva a perspektívy poslania pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. s. 440–446. Dostupné z WWW: < www.fedu.uniba.sk/…oad/Udalosti>.

Titulky a titulkované programy ako prostriedok rozvíjania čítania u nepočujúcich

 • TARCSIOVÁ, D. – DOMANCOVÁ, I. Titulky a titulkované programy ako prostriedok rozvíjania čítania u nepočujúcich [on-line] [cit.2012–05–02]. Dostupné z WWW: <http://www.fedu.uniba.sk/…/sekcia3.pdf>.

Trendy vo výučbe cudzieho jazyka u žiakov so sluchovým postihnutým

 • VLADOVIČOVÁ, M. Trendy vo výučbe cudzieho jazyka u žiakov so sluchovým postihnutým. [on-line] [cit.2012–05–02]. Dostupné z WWW: <http://www.ksubb.sk/…SP_sek_1.pdf>.

Tvoríme ľahko-čitateľný text

Úskalia integrácie ľudí so sluchovým postihnutím (osobné svedectvo)

 • HEFTY, M. Úskalia integrácie ľudí so sluchovým postihnutím (osobné svedectvo) [on-line]. 2004 [cit.2012–05–02]. Dostupné z WWW: <http://ocim.raro.name/prednasky.htm>.
 • HEFTY, A. Úskalia integrácie ľudí so sluchovým postihnutím (osobné svedectvo) [on-line]. 2004 [cit.2012–05–02]. Dostupné z WWW: <http://ocim.raro.name/prednasky.htm>.

Vidieť namiesto počuť

Vzdelávanie a starostlivosť o sluchovo postihnuté deti a mládež v Holandsku

 • KROČANOVÁ, Ľ. Vzdelávanie a starostlivosť o sluchovo postihnuté deti a mládež v Holandsku. In Informačný bulletin XI.: Špeciálnopeda­gogické poradenstvo. Bratislava, 2007. ISBN 978–80–7164–435–4. Dostupné z WWW: <www.nrozp-mosty.sk/index.php?…>.

Vzdelanie aj pre nepočujúcich. Rozhovor s Darinou Tarcsiovou

 • BENKOVÁ, M. Vzdelanie aj pre nepočujúcich. Rozhovor s Darinou Tarcsiovou. Slovenský Gong, roč. 15, 2006, č. 5, s. 2–3.

Začlenění kultury do vzdělávaní neslyšících žáků ZŠ v České republice, Francii a Švédsku.

 • KOUTSKÁ, Mariana. Začlenění kultury do vzdělávaní neslyšících žáků ZŠ v České republice, Francii a Švédsku. In: HUTYROVÁ, Miluše (ed.). Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 [cit. 2015–06–11]. ISBN 978–80–244–3930–3. Dostupné z WWW: <www.contexo.cz/…va%201.6.pdf>.

Základy pedagogiky sluchovo postihnutých

 • TARCSIOVÁ, D. Základy pedagogiky sluchovo postihnutých. In HARČARÍKOVÁ, T. – TICHÁ, E. Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2007. Dostupné z WWW: <www.displus.sk/…aterialy.pdf#…>.