50/2015 Pripomienkovanie: Titulkovanie programov pre sluchovo postihnutých