6. Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Slovenskej republike

Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov v bývalom Československu, v súčasnej Slovenskej republike sú vyvrcholením celoročnej prípravy žiakov so sluchovým postihnutím. Nadväzujú na vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov so sluchovým postihnutím na základe ich súťaživosti a prispieva k vytváraniu trvalej potreby celoživotnej pohybovej aktivity.

CSH

V súčasnosti žiaci so sluchovým postihnutím súťažia v ľahkej atletike chlapcov a dievčat, v basketbale dievčat, vo futsale chlapcov a v stolnom tenise dievčat. Vtedy sa súťažilo v hádzanej dievčat, v brannom preteku chlapcov a dievčat a v plávaní chlapcov a dievčat.

Vyhlasovateľom Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov je Ministerstvo školstva SR. Spoluvyhlasovateľmi Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov sú krajské školské úrady v pôsobnosti, ktorých sú jednotlivé základné školy pre žiakov so sluchovým postihnutím a organizátormi sú základné školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. Organizačný poriadok – tu.

História uskutočnenia Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov. Začalo sa to, keď sa 22. mája 1964 schádzali do Ivančíc chlapci a dievčatá zo Základnej deväťročnej školy internátnej pre nepočujúcich Vo Valašskom Meziříčí a Základnej škole internátnej pre deti so zvyškami sluchu na Svätom Kopečku pri Olomouci, aby sa stretli s ivančickými nepočujúcimi v atletike, futbale, hádzanej a stolnom tenise. Nikto ešte netušil, že vlastne sa vytvoril základ pre akciu. Skúsenosti z týchto hier bolo použité pri celoštátnej spartakiáde v Prahe. Cvičiteľský zbor, ktorý pripravoval a riadil spartakiádne vystúpenie a športové súťaže, vypracoval propozície pre ďalší ročník týchto hier. Usporiadateľom bola poverená vždy niektorá škola pre žiakov so sluchovým postihnutím.

Prehľad jednotlivých ročníkov Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov podľa miesta konania na území Československa:

 • 1965 – Praha (Zväz invalidov)
 • 1966 – Ivančice
 • 1967 – Kremnica
 • 1968 – Praha (Zväz invalidov)
 • 1969 – Prešov
 • 1970 – Bratislava (Hrdličkova)
 • 1971 – Valašské Meziříčí
 • 1972 – Svätý Kopeček (Olomouc)
 • 1973 – Kremnica
 • 1974 – Ivančice
 • 1975 – Plzeň
 • 1976 – Levoča
 • 1977 – Praha (Holečkova)
 • 1978 – Lučenec
 • 1979 – Liberec
 • 1980 – Prešov
 • 1981 – Hořičky (okres Náchod v Královohradeckom kraji) (Pardubice)
 • 1982 – Brno
 • 1983 – Bratislava (Hrdličkova)
 • 1984 – Svätý Kopeček (Olomouc)
 • 1985 – Valašské Meziříčí
 • 1986 – Levoča
 • 1987 – Kyjov
 • 1988 – Lučenec
 • 1989 – Praha (Ječná)
 • 1990 – Plzeň
 • 1991 – Bratislava (Drotárska)
 • 1992 – Liberec
 • 1993 – Ostrava
 • 1994 – Banská Bystrica (Kremnica)
 • 1995 – České Budějovice

Prehľad nadväzujúcich jednotlivých ročníkov Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov podľa miesta konania na území Slovenska:

 • 1996 – Levoča
 • 1997 – Lučenec
 • 1998 – Bratislava (Hrdličkova)
 • 1999 – Prešov
 • 2000 – Bratislava (Drotárska)
 • 2001 – Kremnica
 • 2002 – Levoča
 • 2003 – Lučenec
 • 2004 – Bratislava (Hrdličkova)
 • 2005 – Prešov
 • 2006 – Bratislava (Drotárska)
 • 2007 – Levoča
 • 2008 – Lučenec
 • 2009 – Bratislava (Hrdličkova)
 • 2010 – Prešov
 • 2011 – Bratislava (Drotárska)
 • 2012 – Levoča
CSH Levoca
Zdroj obrázka: www.sssijvle.edu.sk
 • 2013 – Lučenec

Použitá literatúra:

 1. XIII. Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže. Praha – 20.-23.6.1977.
 2. XIV. Celoštátne športové hry sluchovo postihnutej mládeže. Lučenec, 21.-26. júna 1978.
 3. Organizačný poriadok Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Slovenskej republike. Dostupné na: www.minedu.sk/…8_OP_SPZ.pdf
 4. WAGNEROVÁ, Tereza. Osobný e-mail.
1