8. Celoštátna súťaž žiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou

Celoštátna vedomostná súťaž pre žiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou je určená pre žiakov so sluchovým postihnutím 2. stupňa základných škôl na území Slovenska i pre žiakov so sluchovým postihnutím základných škôl zo zahraničia.

Celoštátna vedomostná súťaž pre SP žiakov prebieha v apríli od roku 1999. Pôvodne v súťaži merali vedomosti najlepší žiaci základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím z Bratislavy (Drotárska a Hrdličkova), Lučenca, Kremnice, Levoče a Prešova, ba i žiaci so sluchovým postihnutím integrovaných v základných školách bežného typu na Slovensku. Neskôr sa pridala medzinárodná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím, ktorá už prebieha od roku 2005. Na nej častejšie chodia žiaci s PS z Česka a Maďarska.

Organizátorom súťaže je Spojená škola internátna na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poslaním tejto súťaže je:

  1. aktivizovať a vyhľadávať talentovaných žiakov s PS v jazykových zručnostiach a v matematike,
  2. vyvolať hlbší a systematický záujem žiakov s PS o jazykové zručnosti a o matematiku,
  3. umožniť žiakom s PS prezentovať svoje nadanie v jazykových zručnostiach a v matematike,
  4. vytvárať pre žiakov s PS konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia v jazykových zručnostiach a v matematike,
  5. vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov podnetné prostredie na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách.

Podmienkou účasti žiakov v tejto súťaži je sluchové postihnutie žiaka, na základe ktorého mu bol pridelený preukaz „ZŤP“. Organizačný poriadok – tu.

Použitá literatúra:

  • Organizačný poriadok celoštátnej súťaže žiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou. Dostupné na: <http://www.minedu.sk/…33_OP_JZ.pdf>.