9. Chemicko-prírodopisná olympiáda sluchovo postihnutých žiakov základných škôl v Slovenskej republike

Chemicko-prírodopisná olympiáda SP žiakov základných škôl v SR sa traduje od roku 2004. Koná sa v máji. Organizátorom tejto olympiády je Základná škola s materskou školou pre žiakov so SP internátna na Drotárskej ceste v Bratislave. Vyhlasovateľom tejto olympiády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Chemicko-prírodopisná olympiáda je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzuje sa na školskú výučbu a rozvíja ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti a prispieva k vytváraniu trvalej potreby celoživotného vzdelávania. Organizačný poriadok – tu.

Použitá literatúra:

  • Organizačný poriadok Chemicko-prírodopisnej olympiády sluchovo postihnutých žiakov základných škôl v Slovenskej republike. Dostupné na: <www.minedu.sk/…2_OP_CHP.pdf>.