Bruselská deklarácia z roku 2010 o posunkových jazykoch v Európskej únii

Bruselská deklarácia z roku 2010 o posunkových jazykoch v Európskej únii – pdf (v anglickom jazyku)

Bruselská deklarácia z roku 2010 o posunkových jazykoch v Európskej únii

Preambula

My, zástupcovia národnej asociácie Nepočujúcich členských štátov Európskej únie a pridružených členov, Islandu, Nórska a Švajčiarska, veríme a usilujem sa o rovnaké práva Nepočujúcich a nedoslýchavých používateľov posunkového jazyka. Prijímame dnes túto deklaráciu po vzájomnej dohode a na základe plného zvolania ako záver konferencie nazvané „Prevedenie právnych predpisov o posunkovom jazyku“ organizované Dr. Ádámom Kósom, poslancom Európskeho parlamentu a členom Európskej únie Nepočujúcich (EUD).

Zásady

 1. Podľa zmlúv a zásad Európskej únie a predpisov stanovených v Listine základných práv my, Nepočujúci a nedoslýchaví používatelia posunkového jazyka, sme rovnocennými občanmi Európskej únie s právom voľného pohybu.
 2. Nepočujúci a nedoslýchaví ľudia v Európe sú používatelia a ochrancovia mnoho pôvodných národných posunkových jazykov a tvoria zraniteľné komunity rovnocenné iným jazykovým a kultúrnym menšinám.

3. Pôvodné národné posunkové jazyky členských štátov sú materinským jazykom používateľov posunkového jazyka. Výskum už dávno potvrdil, že posunkové jazyky sú plnohodnotné jazyky s vlastnou gramatikou a syntaxou ako hovorený jazyk. Slúži všetkým praktickým a teoretickým účelom prirodzeného jazyka, vrátane osvojovanie jazyka spôsobom zodpovedajúcim veku u dojčiat a detí.

4. Jedným z pilierov spoločenských používateľov posunkového jazyka je kultúra Nepočujúcich. Ako taká tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúr členských štátov, a preto musí byť chránená a podporovaná na vnútroštátnej regionálnej úrovni.

5. Každý používateľ posunkového jazyka musí mať právo používať svoj materinský posunkový jazyk bez obmedzenia a diskriminácie. Komunikácia v materinskom jazyku a jeho používanie je základné ľudské právo.

6. Používatelia posunkového jazyka musia mať rovný prístup k verejnému životu, vzdelávaní a zamestnaní. Plné zapojenie musí byť podporované a chránené právnymi predpismi. Jedným spôsobom, ako pomôcť používateľom posunkového jazyka získať plný prístup, sú tlmočníci posunkového jazyka (osobne, alebo prostredníctvom moderných informačných riešení na mieru).

7. Európska únia musí podporovať svoje členské štáty, aby prijímali potrebné zákonné opatrenia na ochranu a podporu národných posunkových jazykov a splnili tak cieľové stratégie EU 2020, ktorými je zvýšiť zamestnanosť a životnú úroveň v Európskej únii.

Používanie posunkových jazykov

Vyzývame Európsku úniu a jej členské štáty, aby prijali všetky potrebné zákonné opatrenie, ktoré zaistia, že po konzultácií s komunitou Nepočujúcich:

 1. Národné posunkové jazyky budú uznané rovnako ako príslušné hovorené jazyky členských štátov.
 2. Posunkujúce komunity a ich jednotliví členovia budú môcť používať svoj jazyk bez obmedzenia.
 1. Členom rodiny bude poskytnuté vyučovanie posunkového jazyka, aby sa zaistilo plné zapojenie Nepočujúceho, alebo nedoslýchavého dieťaťa do života rodiny.
 2. Nepočujúci a nedoslýchaví používatelia posunkového jazyka budú mať právo učiť sa posunkový jazyk a učiť sa/študovať dvojjazyčne, vo svojom posunkovom jazyku a v písanom národnom jazyku (jazykoch).
 3. Používatelia posunkového jazyka budú mať prístup k verejným službám vo svojom národnom posunkovom jazyku.
 4. Používateľom posunkového jazyka sa dostane rovnocenného zaobchádzanie v zamestnaní.
 1. Národné posunkové jazyky a ich komunity budú chránené a podporované.
 2. Bude zabezpečené poskytovanie tlmočníckych služieb v posunkovom jazyku, vrátane financovaní a odborného vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka, a to vypracovaním a prijatím minimálnych noriem pre všetky členské štáty Európskej únie.

Zvlášť na členské štáty Európskej únie naliehame, aby zaistili rovnaké príležitosti poskytnutím dostupných možností vzdelávania používateľom posunkového jazyka. Učitelia musia absolvovať odborné vzdelanie, aby sa stali plne bilingválnym, pričom uprednostňovaní by mali byť rodení používatelia posunkového jazyka. Jedine tak možno zaistiť vhodné vzdelávanie pre každého Nepočujúceho alebo nedoslýchavého dieťaťa.

Veríme, že členské štáty Európskej únie, vrátane Islandu, Nórska a Švajčiarska, majú vôľu a prostriedky aktívne podporovať používanie posunkových jazykov.

Sme si úplne vedomí, že príslušné dokumenty o záležitostiach uvedených v tejto deklarácii už schválila OSN a Rada Európy.

Pripomíname dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a odporučenia č. 1598 (2003) o ochrane posunkového jazyka v členských štátoch Rady Európy.

Týmto inštitúciám Európskej únie – najmä Európskej komisie a Európskemu parlamentu – pripomíname dve uznesenia Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch (Doc A2–302/87 zo dňa 17. júna 1988 a Doc B4–095/98 zo dňa 18. novembra 1998).

Žiadame európske inštitúcie, aby vypracovávali zákony, vydávali smernice a podporovali vypracovanie horizontálnych právnych predpisov.

Vyzývame Európsku úniu, aby vo svojich inštitúciách poskytovala tlmočnícke služby v posunkovom jazyku a bola tak príkladom osvedčených postupov.

Žiadame Európsku úniu, aby po všetkých členských štátoch požadovala, aby sa podieľali na výskume, rozvoji a vyučovania posunkového jazyka poskytnutím finančnej pomoci a spúšťaním a podporou národných i miestnych projektov.

Poverujeme Dr. Ádama Kósu, poslanca Európskeho parlamentu a člena Európskej únie nepočujúcich, aby túto deklaráciu odovzdal inštitúciám Európskej únie a jej členským štátom.

Podpísali

 • Dr. Ádám Kósa, poslanec Európskeho parlamentu;
 • prezident Európskej únie Nepočujúcich;
 • zástupcovia národných asociácií Nepočujúcich členských štátov Európskej únie a pridružených členov, Islandu, Nórska a Švajčiarska;
 • prezident Európskeho fóra tlmočníkov posunkového jazyka;
 • prezident Svetovej federácie Nepočujúcich;
 • prezident Svetovej asociácie tlmočníkov posunkového jazyka

V Bruseli dňa 19. novembra 2010