Občianske združenia zamerané na sociálnu oblasť

  1. Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS /20.10.2006/, Bezručova 1012, 911 01 Trenčín, web: www.aneps.wbl.sk
  1. Asociácia organizácii sluchovo postihnutých v Slovenskej republike – AOSP /21.12.2006/, Silvánska 19, 841 04 Bratislava, web: www.aospvsr.sk
  1. Auditus – sociálne hodnoty Nepočujúcich /18.11.2011/, Vojenská 25A, 93401 Levice
  1. Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých – BASPO /6.12.2007/, Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava, e-mail: m.ruckay@gmail.com
  1. Slovenská únia sluchovo postihnutých /3.12.2008/, Mierová 4, 066 01 Humenné, e-mail: suhohp@gmail.com
  1. Slovenský zväz nedoslýchavých /27.3.2008/, Pavlovova 2340/5, 058 01 Poprad, e-mail: marek.malik@justice.sk
  1. Slovenský zväz nepočujúcich /6.12.2007/, Manckovičova 7, 920 01 Hlohovec, e-mail: slznep@gmail.com
  1. Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne /21.11.2002/, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín, e-mail: szsptn@inmail.sk
  1. Trnavská asociácia sluchovo postihnutých – TASPO /21.12.2006/, Kollárova 24, 917 01 Trnava, web: www.taspo.sk
  1. Zväz sluchovo postihnutých /6.12.2006/, Páričkova 18, 821 08 Bratislava