Občianske združenia zamerané na oblasť detí a mládeže v školách

 1. Asociácia sluchovo postihnutých – ASP /20.10.2006/, SOU pre SPM, Koceľova 26, 821 08 Bratislava
 1. Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím KREMIENOK /13.3.2001/, DM pri SOU,SPŠO a Gym. pre SPM, Štúrova 13, 067 01 Kremnica
 1. Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím LEVÍČA /12.12.2000/, ZŠI pre sluch. postih., Kláštorská 24/a, 05432 Levoča
 1. Klub detí a mládeže so sluchovým postihnutím UŠKO /21.12.2006/, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
 1. Nepočujem /25.8.1997/, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, web: http://skolaprespm.sk/?…
 1. Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Kremko /8.12.2006/, ČSA 138/1, 967 32 Kremnica, web: www.szscsakr.edu.sk/kremko.htm
 1. Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Permoník /23.12.2004/, Sama Chalupku 286/21, 967 32 Kremnica
 1. Občianske združenie „SVET TICHA“ /2.9.1997/, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37, web: www.zsihrdlickovaba.edu.sk/…druzenie.htm
 1. Priatelia sluchovo postihnutých detí /28.8.1997/, Federátov 11, 080 76 Prešov, web: www.spojenaskola.info
 1. Uško /13.9.1999/, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča, web: www.sssijvle.edu.sk
 1. Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZŠI pre sluch. postih. Lučenec /17.9.1997/, K.Supa 48, 984 03 Lučenec, e-mail: zsisplc@pobox.sk