Odporúčania 1598 (2003) - Ochrana posunkových jazykov v členských štátoch Rady Európy

Odporúčania 1598 (2003) – Ochrana posunkových jazykov v členských štátoch Rady Európy – PDF ( v anglickom jazyku )

Odporúčania 1598 (2003)

Ochrana posunkových jazykov v členských štátoch Rady Európy

 1. Parlamentné zhromaždenie pripomína svoje odporúčanie 1492 (2001) o právach národnostných menšín a najmä bod 12.XIII o posunkových jazykoch.
 2. Zhromaždenie berie na vedomie tieto odpovede Výborom ministrov na toto odporúčanie, ktoré sú obsiahnuté v dokumente 9492. Ľutuje však, že Výbor ministrov nesúhlasil s vyhlásením názorov vyjadrené výborom expertov Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (ETS č 148) a Výboru pre rehabilitáciu a integráciu ľudí so zdravotným postihnutím (čiastočná dohoda). Táto odpoveď potvrdzuje, ak je potrebné odôvodnenie, záujem Parlamentného zhromaždenia je, že práva požívateľov posunkového jazyka by sa mali zahrnúť do osobitného právneho nástroja, alebo do dodatkového protokolu k charte, a to bez ohľadu na to, či môžu byť adoptované organizáciami zastupujúcimi nepočujúcich ľudí.

3. Zhromaždenie uznáva posunkové jazyky ako časť kultúrneho bohatstva Európy. Je to funkčná súčasť jazykového a kultúrneho dedičstva.

4. Zhromaždenie tiež uznáva posunkové jazyky ako kompletné a prirodzené prostriedky komunikácie pre nepočujúcich ľudí.

5. Zhromaždenie sa domnieva, že oficiálne uznanie týchto jazykov pomôže nepočujúcim ľuďom, aby sa integrovali do spoločnosti a získali prístup k súdnictvu, vzdelaniu a zamestnaniu.

6. Zhromaždenie uznáva význam podrobného štúdia požiadaviek, nutne posilňuje predchádzajúce politiky na používanie posunkových jazykov. To zdôrazňuje potrebu zapojiť používateľov týchto jazykov do procesu.

7. Zhromaždenie poznamenáva, že u mnoho členských štátov sa zaviedli programy na podporu posunkových jazykov. Hoci všetky skúsenosti poukazujú na nedostatok tlmočníkov posunkového jazyka, posilňuje to silu dopytu po nich a zároveň môžu čerpať pozitívne a inkluzívne sociálne dávky pre tých, ktoré takéto služby poskytujú.

8. Zhromaždenie sa domnieva, že oficiálne uznanie posunkových jazykov bude podporovať odborné vzdelávanie, nábor a udržanie väčšieho počtu tlmočníkov.

9. Z vyššie uvedených dôvodov a s vedomím, že iba opatrenia na európskej úrovni dovolia riešenie tohto problému, zhromaždenie odporúča, aby Výbor ministrov vypracoval osobitný právny nástroj týkajúci sa práv používateľov posunkového jazyka, a preto:

 1. treba poveriť príslušné orgány Rady Európy, aby vykonali prípravné štúdium, v konzultácii s národnými expertmi a predstaviteľmi komunity nepočujúcich s cieľom objasniť otvorené otázky vo vzťahu k ochrane používania posunkových jazykov,
 2. treba definovať jasné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, presné termíny musia byť dodržané, takisto musia sa nájsť prostriedky a metódy, ktoré budú používané a sú založené na ucelenom štúdiu požiadaviek, s možnosťou účasti reprezentantov občianskych združení zastupujúcich používateľov týchto jazykov;

10. Zhromaždenie tiež odporúča, aby Výbor ministrov vyzval členské štáty:

 1. dať posunkovým jazykom používaným na ich území formálne uznanie;
 2. trénovať tlmočníkov posunkového jazyka a lektorov posunkového jazyka;
 3. poskytnúť vzdelanie v posunkových jazykoch pre nepočujúcich;
 4. vyškoliť učiteľov a pripraviť ich na prácu s nepočujúcimi deťmi a deťmi so sluchovým postihnutým;
 5. vysielať televízne programy v posunkových jazykoch a aby vysielané programy mali preklad v titulkoch z hovoreného jazyka;
 6. informovať nepočujúcich a ľudí so sluchovým postihnutým o používanie posunkových jazykov;
 7. využívať novej technológie a sprístupniť ich nepočujúcim ľuďom;
 8. uznať posunkové jazyky ako platnú akademickú kvalifikáciu na bežných stredných školách, aby bol rovnoprávnym k ostatným vyučovaným jazykom;
 9. poskytnúť nepočujúcim ľuďom právo si slobodne vybrať medzi orálnym a bilingválnym školským systémom;
 10. dotovať vydávanie náučnej literatúry v posunkových jazykoch.

Zhromaždenie prijalo tento text dňa 1. apríla 2003 (11. zasadnutie).

Prekladatelia textu: Linda Zajcsek, Roman Vojtechovský