Rezolúcia Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch - 1988

Rezolúcia Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch – 1988 – PDF ( v anglickom jazyku )

Vydavateľ: EUD (Európska únia Nepočujúcich)

Rezolúcia Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch – 1988

Nasledujúci text je prvá Rezolúcia Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch. Bola prijatá 17. júna 1988.

Posunkové jazyky pre nepočujúcich

  • Doc A2–302/87

Rezolúcia posunkových jazykov pre Nepočujúcich

Európsky parlament

  • so zreteľom na svoju rezolúciu z 13. novembra 1985 s názvom ľudia Európy,
  • so zreteľom na oznámenie Komisie Rade 29. októbra 1981 o sociálnej integrácii znevýhodnených ľudí a na rezolúciu Rady z 21. decembra 1981 o rovnakej záležitosti,
  • so zreteľom na návrhy rezolúcie predloženého podľa:

pána Kuijpersa a pána Vandemeulebrouckeho na štandardizáciu posunkového jazyka pre nepočujúcich (Doc. B2–767/85) a pána Chiabranda a iných na televíznych vysielaniach pre nepočujúcich (Doc. B2–1192/85),

  • so zreteľom na správu Komisie pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport (Doc. A2–302/87).

A. Vzhľadom na to, že je pol milióna nepočujúcich ľudí s totálnou hluchotou, a neraz počet nedoslýchavých a ohluchnutých ľudí v komunite.
B. Vzhľadom na to, že väčšina nepočujúcich ľudí nikdy nemôže byť zbehlá v hovorenom jazyku.
C. Vzhľadom na to, že posunkový jazyk, ktorý musí byť považovaný za jazyk, je prednostným alebo jediným jazykom väčšiny nepočujúcich.
D. Uznávajúc, že posunkový jazyk a tlmočníci posunkového jazyka sú jedinou možnosťou pre nepočujúcich, ako získať prístup k informáciám, čo je potrebné pre každodenný život, rovnako ako pre čítanie a na sledovanie televízie.
E. Želajúc si podporovať integráciu nepočujúcich do počujúcej spoločnosti za spravodlivých podmienok.
F. Uznávajúc významný prínos Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD) v posledných desaťročiach za zlepšenie postavenia nepočujúcich, a vítajúc vytvorenie Regionálneho sekretariátu zahŕňajúceho krajiny Európskej komunity.

1. Víta záujem a poskytuje podporu Komisii organizácií zastupujúcich nepočujúcich ľudí v komunite.

Sloboda a právo používať posunkový jazyk

2. Vyzýva Komisiu, aby predložila Rade návrh týkajúceho sa oficiálneho uznania posunkového jazyka používaného nepočujúcimi v každom členskom štáte.

3. Vyzýva členské štáty, aby zrušili všetky zostávajúce prekážky v používaní posunkového jazyka.

Interpretácia posunkového jazyka

4. Zdôrazňuje význam uznávania tlmočenia posunkového jazyka ako profesie a zriadenie profesie tlmočníka posunkového jazyka na plný úväzok vo vzdelávacích a pracovných programoch v každom členskom štáte pod záštitou zodpovednosti národných asociácií nepočujúcich.

5. Naliehavo žiada členské štáty, aby po porade s Európskym regionálnym sekretariátom Svetovej federácie nepočujúcich (WFD), predkladali projekty pre školenie adekvátneho počtu lektorov posunkového jazyka, znalcov a tlmočníkov, na podporu v rámci Európskeho sociálneho fondu.

6. Vyzýva inštitúcie komunity, aby išli príkladom tak, že zabezpečia interpretáciu posunkového jazyka na stretnutiach organizovaných pod ich záštitou a za účasti nepočujúcich ľudí.

Posunkový jazyk a televízia

7. Vyzýva vysielacie orgány, aby zabezpečili preklad do posunkového jazyka, alebo najmenej titulky k programom televízneho spravodajstva, k politickým reláciám a podľa svojich možností zabezpečili výber kultúrnych programov všeobecného rázu. Tiež vyzýva vysielacích orgánov po porade s Európskym regionálnym sekretariátom pre Nepočujúcich, a s Európskou vysielacou úniou, na určenie minimálnej úrovne poskytovania tlmočenia do posunkového jazyka alebo titulkovania pre programy zamerané na deti a dospelých, respektíve, rovnako ako teletext.

8. Nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, že všetky príslušné vládne orgány poskytujúce sociálne dávky, zdravie a zamestnanosť, boli oboznámení s použitím posunkového jazyka na videu pre používanie komunity nepočujúcich.

9. Vyzýva Komisiu, aby podporila výskum v oblasti televíznych služieb pre nepočujúcich.

Vyučovanie posunkového jazyka pre počujúcich

10. Vyzýva členské štáty, v spolupráci s Komisiou na podporu pilotných projektov zameraných na vyučovanie posunkového jazyka pre počujúce deti a dospelých, v spolupráci s nepočujúcimi, ktorí boli vyškolení na tento účel a podporiť výskum v tejto oblasti.

Slovníky posunkového jazyka

11. Nalieha na členské štáty na podporu výskumu a zverejňovanie slovníkov svojich príslušných národných posunkových jazykov. Vyzýva Komisiu, aby začala včas podporu týchto aktivít, na podporu rozvoja viacjazyčných slovníkov posunkových jazykov používaných v komunite.

Výmena poznatkov o posunkovom jazyku

12. Vyzýva Komisiu, aby zvážila, ako by bola možná výmena poznatkov na úrovni komunity, aby to prinieslo čo najväčší efekt medzi posunkovými jazykmi príslušných krajín a ich kultúry.

Inštitucionálne aspekty a financovanie

13. Považuje za nevyhnutné, aby nepočujúci boli plne zapojení do určovania politiky pre počujúcich na národnej a komunitárnej úrovni, najmä prostredníctvom Európskeho regionálneho sekretariátu Svetovej federácie Nepočujúcich.

14. Vyzýva k väčšiemu financovaniu z rozpočtu komunity pre rozvoj služieb pre nepočujúcich v členských štátoch.

15. Poveruje svojho predsedu, aby túto rezolúciu predložili Komisii, Rade, členským štátom, Európskemu regionálnemu sekretariátu Svetovej federácie Nepočujúcich a Európskej vysielacej únii.

Prekladatelia textu: Linda Zajcsek, Roman Vojtechovský