Rezolúcia o posunkových jazykoch - 1998

Rezolúcia o posunkových jazykoch – 1998 – PDF ( v anglickom jazyku )

Zákon č. 18/11/1998
Spis č. B4–095/98

Rezolúcia o posunkových jazykoch

Európsky parlament

 • so zreteľom na svoju rezolúciu zo 17. júna 1988 o posunkových jazykoch pre nepočujúcich,
 • so zreteľom na svoju rezolúciu z 20. decembra o rovnosti príležitostí pre nepočujúcich ľudí, ktoré majú zdravotné postihnutia,
 • so zreteľom na článok 13 Amsterdamskej zmluvy o zákaze diskriminácie.

A. Vzhľadom na to, že podľa posledných údajov sa počet nepočujúcich ľudí alebo nedoslýchavých ľudí zvyšuje.

B. Vzhľadom na to, že nepočujúci ľudia majú aj rečové problémy, a preto potrebujú používať posunkový jazyk, často ako jedinečný komunikačný prostriedok.

C. Vzhľadom na to, že iba 4 z 15 členských štátov Európskej únie oficiálne uznáva posunkový jazyk.

D. Vzhľadom na to, že výsledky európskeho výskumného projektu posunkového jazyka upozorňujú na významný nedostatok kvalifikovaných tlmočníkov posunkového jazyka v Európskej únii.

E. Vzhľadom na to, že žiadna zreteľ nie je braná do úvahy v podporných programoch EÚ na nutnosť a využívanie tlmočníkov posunkového jazyka nepočujúcimi účastníkmi.

F. Vzhľadom na to, že v súčasnom svete prístup k informáciám čoraz viac prebieha audiovizuálnymi prostriedkami, a že právo na tento prístup nie je zaručené pre nepočujúcich ľudí.

G. Vzhľadom na to, že je nedostatočná ochota zo strany televíznych spoločností, aby vysielali programy, ktoré sú dostupné pre nepočujúcich ľudí. Ďalej, vzhľadom na to, že vizuálne informácie majú veľmi veľký význam pre nepočujúcich.

H. Vzhľadom na to, že v celej Európskej únii je používaných sedem rôznych textových telefónnych systémov, ktoré sú nezlučiteľné, čo robí veľké ťažkosti pre nepočujúcich ľudí volať navzájom v EÚ.

I. Vzhľadom na to, že existujú rôzne typy posunkových jazykov, z ktorých každý má svoju špecifickú kultúrnu identitu.

 1. Vystihuje význam 10-ho výročia svojej vyššie uvedenej rezolúcie zo 17. júna 1988 o posunkových jazykoch pre nepočujúcich;
 2. Víta finančnú podporu, t.j. 500 000 €, na hlavný celoeurópsky projekt posunkového jazyka (1997) s cieľom podporiť vykonávanie rezolúcie o posunkových jazykoch;
 3. Uznáva, že prostredníctvom a pomocou tohto projektu získajú relevantné informácie inštitúcie EÚ a členských štátov o tom, ako musia postupovať podľa vyššie uvedenej rezolúcie Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch pre nepočujúcich ľudí;
 4. Vyzýva Komisiu, aby predložila návrh Rade o oficiálne uznanie posunkového jazyka používaného nepočujúcimi ľuďmi v každom členskom štáte;
 5. Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila financovanie programov EÚ v oblasti zamestnanosti a edukácie, vrátane prípravy lektorov posunkového jazyka a tlmočníkov;
 6. Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila všetky programy EÚ tak, aby boli dostupné pre nepočujúcich ľudí a aby bol kladený dôraz na potreby interpretácie posunkového jazyka;
 7. Vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenia pri odbornej príprave úradníkov, ktorí pracujú v inštitúciách EÚ, aby nepočujúci ľudia sa dostali do ich povedomia;
 8. Vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili prístupnosť verejných zasadnutí organizovaných inštitúciami EÚ nepočujúcim poskytnutím tlmočníckej služby v posunkovom jazyku na požiadanie;
 9. Vyzýva Komisiu, aby preskúmala, v rámci verejnej služby televízie, možnosť zavedenia legislatívy, umožňujúci preklad do posunkového jazyka, alebo aspoň titulkovanie spravodajských relácií, programov politických záujmov – najmä počas volebnej kampane – a ak je to možné, kultúrnych programov a programov všeobecného záujmu;
 10. Vyzýva Komisiu, aby zaviedla návrh rámcového právneho predpisu na zaistenie kompatibility textov telekomunikačných zariadení, videotelefónu pre nepočujúcich ľudí z celej Európy;
 11. Vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenie na zabezpečenie univerzálneho dizajnu do multimediálnych aplikácií tak, aby nepočujúci ľudia neboli vylúčení z nových aplikácií;
 12. Vyzýva Komisiu, aby naďalej vykonával štúdie týkajúce sa iných audiovizuálnych služieb pre nepočujúcich ľudí;
 13. Poveruje predsedu, aby rezolúcia postúpila Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a orgánom a organizáciám, ktoré zastupujú osoby so sluchovým postihnutím v Európskej únii.

Prekladatelia textu: Linda Zajcsek, Roman Vojtechovský