Ústava Slovenskej republiky - zákon č.460/1992 Z.z.

Ústava Slovenskej republiky – zákon č.460/1992 Z.z. – PDF

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Zb.

Čl. 12
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať , zvýhodňovať alebo znevýhodňovať