Webové stránky najznámejších občianskych združení Nepočujúcich, osôb s poruchou sluchu a pre osoby s poruchou sluchu v zahraničí okrem Českej republiky

  • Európska federácia rodičov detí so sluchovým postihnutím – www.fepeda.net
  • Európska organizácia športu Nepočujúcich – www.edso.eu
  • Európske fórum tlmočníkov posunkového jazyka – www.efsli.org
  • Svetové fórum tlmočníkov posunkového jazyka – www.wasli.org