Zákon č.216/2010 Z.z. o vysielaní a retransmisii

Zákon č.216/2010 Z.z. o vysielaní a retransmisii – PDF

ŠTVRTÁ ČASŤ – OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA A POSKYTOVATEĽA AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE PRI VYSIELANÍ A POSKYTOVANÍ PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME A PRI ZABEZPEČENÍ MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU K PROGRAMOVEJ SLUŽBE A AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBE NA POŽIADANIE

§ 18
Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona

(2) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť v celoplošnom vysielaní televíznej programovej služby, ktorú nevysiela digitálne, aby bolo najmenej

a/ 25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, a to v každej takej programovej službe,
b/ 1 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, a to najmenej v jednej takej programovej službe.

(3) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej

a/ 50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami,
b/ 3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,
§ 18a
Osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou

Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej

a/ 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,

§ 18b
Označenie programov s multimodálnym prístupom

Vysielateľ je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané skrytými titulkami, otvorenými titulkami, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do posunkovej reči nepočujúcich alebo vysielané v posunkovej reči nepočujúcich.
(2) Vysielateľ je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 pri vysielaní programov, v oznámeniach o vysielaní takých programov a v programovej ponuke vlastného vysielania, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.

§ 18c

(1) Podiel programov podľa § 18 až 18b sa určí ako podiel vysielacieho času z celkového vysielacieho času programov; do celkového vysielacieho času sa nezapočítava vysielací čas venovaný hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť.