Zákon č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách

Zákon č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách – PDF

§ 2
Podrobnosti o organizácii výchovy a vzdelávania

(1) Žiakom so sluchovým postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím.
(7) Žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie praktická škola a tieto ďalšie školy:

a/ pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím
1. špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím,
2. odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím,
§ 3
Podrobnosti o vnútornej diferenciách výchovy a vzdelávania

(1) Školy pre žiakov so sluchovým postihnutím sa vnútorne diferencujú na triedy podľa stupňa postihnutia

a/ pre žiakov nedoslýchavých,
b/ pre žiakov s kochleárnym implantátom,
c/ pre žiakov nepočujúcich. 
§ 5
Podrobnosti o počte detí a žiakov v triedach

(1) Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa § 96 zákona sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa takto:

c/ pre deti so sluchovým postihnutím 6 detí,
h/ pre deti hluchoslepé a deti s viacnásobným postihnutím 4 detí, 

(2) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy podľa § 97 zákona sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia žiaka takto:

c) pre žiakov so sluchovým postihnutím
1. prípravný ročník až piaty ročník 8 žiakov,
2. šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,
3. prípravný ročník až piaty ročník – nepočujúci žiaci 6 žiakov,
4. šiesty ročník až deviaty ročník – nepočujúci žiaci 8 žiakov,