Zákon NR SR z 26. júna 1995 o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Zákon NR SR z 26. júna 1995 o posunkovej reči nepočujúcich osôb – pdf

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 26. júna 1995 o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Účelom zákona je ustanoviť používanie posunkovej reči ako nástroja dorozumievania sa nepočujúcich a tým zabezpečiť podmienky na ich uplatnenie.

§ 2
Nepočujúce osoby

Za nepočujúcich sa považujú osoby s takým poškodením sluchu, ktoré im znemožňuje bežné zvukové dorozumievanie sa aj s použitím kompenzačnej pomôcky.

§ 3
Posunková reč

(1) Dorozumievacím jazykom nepočujúcich osôb je posunková reč.
(2) Posunková reč nepočujúcich osôb je prirodzený vizuálno-pohybový systém reči vyjadrovaný zaužívanými a určenými pohybmi, postavením a pohybom rúk, prstov a mimikou tváre.

Používanie posunkovej reči
§ 4

Nepočujúce osoby majú právo na

a/ používanie posunkovej reči,
b/ vzdelávanie sa s použitím posunkovej reči,
c/ informácie pomocou posunkovej reči v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie, v knižniciach a videotékach.

§ 5

(1) Nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.
(2) Ak všeobecne záväzné právne predpisy nepredpisujú náhradu trov, tlmočnícke služby sa nepočujúcim osobám poskytujú bezplatne.

§ 6

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny všeobecne záväzným právnym predpisom upraví

a/ spôsob vyúčtovania poskytnutých služieb a rozsah služieb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa budú poskytovať nepočujúcim osobám bezplatne,
b/ rozsah a obsah prípravy tlmočníkov posunkovej reči.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.