Zavedenie eura na Slovensku - posunková zásoba

Pridala sa posunková zásoba o zavedení eura na Slovensku do submenu prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka.