Aj nepočujúci chcú poznať Bibliu

Slovenská biblická spoločnosť zverejnila začiatkom apríla 2018 ďalšie dve časti Biblie pre Nepočujúcich. Videonahrávky v slovenskom posunkovom jazyku sú voľne dostupné na webovej stránke www.biblia.sk. Po úspešnom ukončení prvej, testovacej fázy začína projektový tím s prekladom ďalších častí, ktoré priblížia nepočujúcim odkaz Novej aj Starej zmluvy.

Poslaním Slovenskej biblickej spoločnosti je šíriť Božie slovo, preto vydáva Biblie v knižnej forme a zároveň prevádzkuje internetovú stránku, kde je možné študovať rôzne preklady online. Aj keď nepočujúci na Slovensku dokážu čítať, väčšina z nich má problém čítať písaný text s porozumením. Biblická spoločnosť sa preto rozhodla priblížiť im evanjelium formou, ktorá je pre nepočujúcich najzrozumiteľnej­šia. V roku 2017 začala s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Preklad má podobu videonahrávok, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.biblia.sk. Sú určené predovšetkým nepočujúcim, ale aj kresťanským pracovníkom, ktorí sa im venujú. V prvej fáze projektu bolo preložených päť príbehov z Novej zmluvy.

„Som veľmi rád, že sa dielo prekladu Biblie do posunkového jazyka stále obohacuje o ďalšie časti. Ešte viac ma teší, že je to posunkový jazyk (nie iba preposunkované texty) a na preklade robia samotní Nepočujúci. Všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, patrí veľká úcta.“ hovorí br. Felix Mária OFM, františkán, ktorý v roku 2017 pomohol zostaviť projektový tím. Tvorili ho piati nepočujúci, dvaja teológovia, tlmočníčka a dvaja režiséri. Roman Vojtechovský, nepočujúci pedagóg a lingvista, oceňuje prínos prekladu pre celú komunitu a rozvoj posunkového jazyka. Prekvapila ho náročnosť textov: „Každý príbeh v sebe skrýva mnoho biblických pojmov a pozadí, ktoré treba dlhšie preštudovať, aby aj nezainteresovaný človek pochopil, čo je zmyslom daného príbehu. A to nepočujúcim chceme cez videonahrávky osvetliť.“

V druhej fáze projektu (apríl 2018 – apríl 2019) pribudne v Biblii pre Nepočujúcich ďalších desať videonahrávok – päť z Novej zmluvy a päť zo Starej zmluvy. Projektový tím rozhodol o rozšírení výberu o texty z 1. a 2. knihy Mojžišovej vzhľadom na to, že novozmluvné texty sa často odvolávajú na príbehy a postavy zo Starej zmluvy, ktoré zatiaľ nie sú slovenským nepočujúcim veľmi známe.

Doplňujúce informácie:

Slovenská biblická spoločnosť vydáva a šíri rôzne preklady Biblie na Slovensku už od roku 1990. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým skupinám obyvateľstva akými sú deti, slabozrakí, Rómovia, nepočujúci a podobne. Je členom medzinárodnej rodiny biblických spoločností „United Bible Societies“.

Kontakt:

Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica, office@biblia.skwww.biblickaspolocnost.sk

Pavol Krasnocvetov, riaditeľ, 0918 396 281, krasnocvetov@biblia.sk

Katarína Bošková, projektová manažérka, 0905 453 731, boskova@biblia.sk

Projektový tím (marec 2017 – marec 2018)

preklad do slovenského posunkového jazyka:

Linda Svoradová Michal Hefty Dana Laffersová Iris Domancová

konzultácie v oblasti lingvistiky:

Roman a Veronika Vojtechovskí

teologická supervízia:

Jozef Jančovič,

Marek Vaňuš SVD

réžia:

Ingrid Kráľová,

Marek Kupčo

tlmočenie:

Katarína Vidová

koordinácia projektu:

Katarína Bošková (Sl. biblická spoločnosť) Michal Poliak (brat Silvester OFM)

2 3

Foto 1: Strih finálnych videonahrávok v štúdiu LUX Communication v Bratislave, 23.3.2018.

Foto 2: Podobenstvo – Milosrdný Samaritán, www.biblia.sk

Viac: https://biblickaspolocnost.sk/fotogaleria

Možnosť finančnej podpory ďalšieho prekladu:

IBAN, Tatrabanka: SK44 1100 000­0 0026 2778 2­674

Variabilný symbol: 100583 (poznámka: Biblia pre nepocujucich)

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.