Na Slovensku je nedostatok tlmočníkov posunkového jazyka

Absolventi nového študijného programu na pedagogickej fakulte budú profesionálni tlmočníci, ktorí pomôžu v bežnej komunikácii, ale i v škole, na úrade či u lekára. Jednoducho všade tam, kde je potrebné prekonať komunikačnú bariéru pre nepočujúcich.

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich odstraňuje bariéry

Štvorročný profesijne orientovaný bakalársky študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich si kladie za cieľ vyplniť medzeru spôsobenú nedostatkom kvalifikovaných tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom na celom území Slovenska. „Novoakreditovaný študijný program je v úplnom súlade s hodnotovými prioritami Trnavskej univerzity. Je zameraný na odstraňovanie bariér, ktoré delia nepočujúcich od tých, ktorí takéto znevýhodnenie nemajú. Som nesmierne rád, že sme prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá bude môcť pripravovať vysokoškolsky vzdelaných tlmočníkov do posunkovej reči a verím, že je to pre univerzitu krok správnym smerom,“ vyhlásil rektor René Bílik.

Nový a jedinečný študijný program je možné študovať od septembra 2020 len na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zameriava sa na jazykové a tlmočnícke zručnosti a ponúkne vedomosti z problematiky života nepočujúcich osôb.

Vhodný pre tlmočníkov aj rodičov nepočujúcich 

Tento program reflektuje potreby nepočujúcich na Slovensku a prispieva k ich lepšiemu začleneniu do majoritnej spoločnosti. Uchádzačom ponúka možnosť získať vysokoškolské vzdelanie so širokou škálou uplatnenia, najmä ako tlmočník posunkového jazyka, ale toto štúdium je vhodné aj pre rodičov nepočujúcich detí, ktorí si rozšíria svoje poznatky a tiež sa naučia komunikovať so svojím nepočujúcim dieťaťom. „Nepredpokladáme vysoký záujem uchádzačov. Zo skúseností vieme, že bližší vzťah a záujem o nepočujúcich majú predovšetkým ich rodinní príslušníci. Očakávame teda najväčší záujem o štúdium z tejto komunity. Veríme však, že týmto programom oslovíme aj iných uchádzačov a realizáciou výberového predmetu, ktorý ponúkneme pre všetkých našich študentov, zvýšime zručnosť aspoň čiastočného využívania posunkového jazyka,“ povedala dekanka pedagogickej fakulty Viera Peterková.

Na Slovensku je akútny nedostatok tlmočníkov, má ich tu pôsobiť len približne 25. „Tisícky slovenských nepočujúcich si buď nemajú možnosť objednať tlmočníka alebo si ho nájdu len s veľkými ťažkosťami, aby im pomohol na úrade či u lekára. Potrebujeme čo najviac tlmočníkov, ale je to beh na dlhé trate,“ hovorí predseda Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých Jaroslav Cehlárik.

Okrem teoretických vedomostí študenti nadobudnú aj praktické skúsenosti práve v asociácii, ktorá dlhoročne poskytuje tlmočnícku službu v Trnavskom kraji. „Zároveň predmety budú vyučovať i nepočujúci vyučujúci, čo je najlepšia priama metóda výučby v slovenskom posunkovom jazyku. Bude to veľmi zaujímavý odbor,“ dopĺňa J. Cehlárik.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od nového akademického roka 2020/2021 otvára okrem slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich aj tri ďalšie nové študijné programy: anglický jazyk a anglofónne kultúry, slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax, a učiteľstvo výchovy k občianstvu.

 

zdroj: https://www.truni.sk/na-slovensku-je-nedostatok-tlmocnikov-posunkoveho-jazyka

 

video_embed

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.