Keď tlmočník musí pracovať s výrazom tváre

Nepočujúcim pribudnú prekladatelia. 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ako jediná na Slovensku začala v tomto akademickom roku pripravovať v novom študijnom programe slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich kvalifikovaných tlmočníkov slovenského jazyka do posunkovej reči. Aktuálne v ňom študuje 40 študentov.

Michaela Hulváková zmaturovala na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v študijnom odbore masér. Jej rodičia sú nepočujúci, od nich už v detstve pochytila základy z posunkového jazyka.

Časom sa o posunkový jazyk začala zaujímať viac, chcela sa naučiť viac posunkov ako len tie základné. Postupne si osvojila slovenský posunkový jazyk a začala sa plnohodnotnejšie zapájať do komunikácie s členmi rodiny.

Keď sa dozvedala, že Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity otvorí bakalársky študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, neváhala a prihlásila.

"Zaujalo ma najmä to, že sa môžem zlepšiť v tom, čo som sa učila v podstate od detstva a budem schopná uľahčiť komunikáciu nepočujúcich s počujúcimi," hovorí Michaela.

Posunkový jazyk už od detstva vnímala ako veľmi zaujímavý a často sledovala rodičov, ako medzi sebou komunikujú. Dnes sú za jej rozhodnutie študovať tento odbor na ňu veľmi hrdí.

Viera Peterková, dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, v marci tohto roku pri predstavovaní tohto študijného programu nemala veľké očakávania, čo sa týkalo záujmu uchádzačov.

Opak je však pravda, do prvého ročníka bakalárskeho štúdia slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich nastúpilo v septembri 40 študentov.

Absolventi študijného programu vyplnia nedostatok kvalifikovaných tlmočníkov posunkového jazyka na celom území Slovenska.

Dištančná forma je pre prvákov náročná

Michaela Hulváková hovorí, že len čo sa stihli so spolužiakmi na prvých prednáškach v septembri prezenčnou formou zoznámiť, už do toho zasiahli obmedzenia súvisiace s pandémiou Covidu-19.

"Momentálne naše štúdium prebieha dištančnou formou, táto forma však nie je len pre mňa, ale aj pre ostatných náročná," konštatuje prváčka.

"Výučba prebieha prostredníctvom komunikačnej platformy Microsoft Teams. Učia nás nepočujúci, ale aj počujúci pedagógovia, ktorí majú zapnuté kamery a prednášajú nám dané učivo. Počas prednášok s nepočujúcimi pedagógmi je prítomný aj tlmočník, ktorý nám tlmočí posunkový jazyk do hovoreného slova," ozrejmuje dištančnú výučbu Michaela.

A prečo je dištančná výučba náročnejšia ako prezenčná?

"Lebo posunkový jazyk sa deje v trojrozmernom priestore (3D), má svoju gramatiku, čiže svoju morfológiu a syntax a svoje špecifiká. Nie sú v ňom dôležité len jednotlivé posunky, ale aj ich znázornenie v priestore. Ak v priestore zmeníte pohyb rúk, smer, môžete zmeniť i význam daného posunku či celej informácie. Zároveň je dôležitá mimika, reč hornej časti tela a takisto pohyb úst, ktorý v sebe zahŕňa rečovú a orálnu zložku," priblížila pozadie posunkového jazyka Eva Šoltysová, predsedníčka Slovenskej komory tlmočníkov posunkového jazyka, ktorú poznáme z tlačoviek na Úrade vlády počas jarnej epidémie Covidu-19.

Na cvičeniach v slovenskom posunkovom jazyku prvákov učí aj Roman Vojtechovský, ktorý v RTVS tlmočí nepočujúcim.

Učia počujúci aj nepočujúci

Dekanka Peterková hovorí, že študijný program sa zameriava na jazykové a tlmočnícke zručnosti, ale ponúkne i vedomosti z problematiky života nepočujúcich.

Výučbu pokrývajú učitelia z katedry slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a literatúry a zo spolupracujúcej organizácie Trnavská asociácia sluchovo postihnutých. Vo vyšších ročníkoch budú v programe pôsobiť aj členovia iných katedier.

Viera Peterková chápe, že v momentálnej online forme prostredníctvom MS Teams, s podporou materiálov a testov v programe Moodle je výučba pre prvákov zložitejšia, najmä čo sa týka technického zabezpečenia, napríklad snímanie dvoma kamerami, prezentácia cez dva počítače, pri zobrazení lektora aj študentov na celú plochu obrazovky, pre zabezpečenie správnosti realizovaných posunkov.

V študijnom programe pôsobia aj štyria nepočujúci lektori a niektoré predmety sú tlmočené do slovenského posunkového jazyka, respektíve zo slovenského posunkového jazyka.

Najmä tie predmety, ktoré sú zamerané na praktickú prípravu, učia nepočujúci lektori bez tlmočníka, aby sa zvýšila interakcia medzi vyučujúcimi a študentmi.

Bez tlmočníka je to ťažké

Michaela Hulváková z vlastnej skúsenosti pri nepočujúcich rodičoch pochopila, aké je pre nepočujúcich ťažké sa dorozumieť na úradoch, v bankách alebo aj na ulici s počujúcimi, ktorí neovládajú posunkový jazyk.

"V takýchto prípadoch je nevyhnutná prítomnosť tlmočníka, ktorý prelomí komunikačnú bariéru, a aj preto sa chcem stať tlmočníčkou," povedala Michaela.

Posunky nie sú všetko. Prečo tlmočníci nemôžu nosiť látkové rúška?

Vysvetľuje Eva Šoltysová, predsedníčka Slovenskej komory tlmočníkov posunkového jazyka.

V posunkovom jazyku je veľmi dôležitá reč hornej časti tela, mimika a pohyb úst. Mimikou viete poukázať na to, či rečník hovorí nahnevane, prosíka, alebo je to myslené ironicky, pohyb rúk súčasne s hornou časťou tela zasa dokáže vyjadriť, či rečník hovorí rýchlo, expresívne, alebo naopak ticho, apaticky.

Melódiu v hlase, intonáciu, to všetko ukážete práve mimikou a rečou tela. Preto by tlmočníci mali vedieť pracovať s výrazom tváre, dať najavo i pocity a emócie.

To isté platí aj pri vyjadrení gramatických funkcií, napríklad pri opytovacích či rozkazovacích výpovediach. Takisto je veľmi dôležitý bezhlasný pohyb úst, lebo niektoré slová (napríklad "odborník" a "študent") označuje ten istý manuálny posunok a práve pohyb úst naznačuje, o ktorý význam presne ide. Z toho dôvodu nemôžu tlmočníci nosiť látkové rúška.

 

 

Zdroj: https://vysokeskoly.sme.sk/c/22520288/ked-tlmocnik-musi-pracovat-s-vyrazom-tvare.html

Pridať nový komentár

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.